horsepromotion.nl


Ontwerp en productie websites  Communicatie en positionering... voor paardenfokkerijen Grafische vormgevingOntwikkeling van nieuwe huisstijl... voor stoeterijenSchrijven van tekst voor promotiemateriaalReclame... voor hengstenhouderijenSchrijven en ontwerpen van brochuresOntwerpen van logo's... voor springstallen...voor dressuurstallenFotografie... voor handelsstallenWebvideo
Voditelj odjela Mauro Licul, dipl. ing. geod. Svete Katarine 1 52220 Labin Tel: (052) 887 070. Fax: (052) 887 072 email: katastar. KATASTAR U POKRETU. Portal omogućuje uvid u različite prostorne informacije u ovisnosti o vašoj trenutačnoj lokaciji. Odredite lokaciju, upoznajte prostor ... Pretraživanje po podacima o čestici. Katastarski ured*:. Katastarska općina*: ... Adresa katastarske čestice/ Način uporabe katastarske čestice/ Način ... Uputa: Nakon što odaberete ZK odjel i Glavnu knjigu moći ćete unijeti podatak o broju ZK uloška ili katastarske čestice u ovisnosti s kojim podatkom ... Grad Labin navedene katastarske čestice neće uvrstiti u ovaj Program raspolaganja (popis čestica nalazi se u nastavku). Na području grada Labina postoje ... Kopija katastarskog plana sa prikazom svih katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH sa podlogom digitalne ortofoto karte grada Labina ... U svrhu izrade katastra nekretnina i obnove zemljišnih knjiga na području Grada Labina za katastarsku općinu Rabac i dijelove katastarskih općina Novi Labin ... Koja je namjena parcelacije zemljišta? · formiranje građevinske čestice, · formiranje katastarskih čestica zbog kupoprodaje nekretnina, · formiranje katastarskih ... Pretraživanje sloja Katastar. *Broj kat. cestice. Sifra KO. Ime KO. Pretraži. Obriši. Pretraživanje lokacije. Koordinate i mjerilo. Koordinate:. Državna geodetska uprava kao subjekt NIPP-a učinila je dostupnom mrežnu uslugu pregleda katastarskih čestica i katastarskih općina. Aug 7, 2015 — Sv. Mikule 31,52 220 Labin ... Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Labin ... "D" je oznaka koja dolazi uz katastarske čestice koje su ... search.type.address; search.type.settlement; search.type.city; search.type.cadastralMun; search.type.jms; search.type.county. {{settlement.name}}. Podaci o nekretnini (katastarska čestica, katastarska općina, JLS županija). CERE, LABIN - PRESIKA,. NOVI LABIN, PRKUŠNICA,. RABAC, RIPENDA,. SKITAČA, TRGET. za prostorno uređenje i gradnju Labin, zaprimljeno 12.04.2019. godine, prema kojemu su slijedeće katastarske čestice u KO Krbune obuhvaćene programom ... topografsko-katastarske karte u koji su unesene čestice dodijeljenoga zemljišta, ... Labin. 135.2. Popis vlasnika, veličine i vrste čestica,. URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE BRANIMIR FABLE, Labin. 0 ocjena ... Poštovani, Broj katastarske čestice je ,katastarski ured Samobor, općina Vrbovec. U postupku održavanja katastarskog operata katastra nekretnina promjena podataka o načinu uporabe katastarske čestice provodi se u katastarskom operatu na ... Sadržaj jedinice: Fond sadrži temeljne evidencije i popratnu dokumentaciju katastarskog ureda za katastarske općine Labin, Brgud, Cere, Cerovica, Čepić, ... 1, PRIKAZ RASPOLAGANJA PO KATASTARSKIM ČESTICAMA I OBLICIMA RASPOLAGANJA ... katastarska čestica način uporabe/katastarska kultura ... 227, LABIN. ... -izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice ... ... -izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice ... Presika 27A, Labin sažetak zahtjeva: Zahtijevaju označavanje katastarske čestice 527/5, k.o. Plomin (naselje Plomin Luka) kao. ... kod preklapanja digitalnog katastarskog plana (DKP-a) i digitalne ortofoto (DOF) podloge u pravilu dolazi zbog nehomogenosti katastarskog plana. Katastarska općina Pazin ... općine Pazin od 25. srpnja 1956. broj 379/55 uknjižuje se pravo trajnog korištenja na česticama 1429 upisane u A za korist:. Jun 4, 2020 — 1334 k.o. Labin - Presika,. Zemljišnoknjižni odjel Labin, Općinski sud u Pazinu. ... Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske. Jul 15, 2020 — ... (cesta bi mogla zahvatiti sljedeće katastarske čestice: k.č. ... dođe osobno u tvrtku uz prethodnu najavu na adresi Labin, Zelenice 18. Moji pohranjeni pogledi: [X.KALI] - MODUL: PAMETNO OKO; [A]: KATASTARSKE ČESTICE; [A]: KUĆNI BROJEVI. Sadržaj ON/OFF. Legenda. Fotografija. +-. Zadaci. Jun 8, 2018 — Dostavljen je popis katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta s podacima o katastarskoj čestici i nositeljima prava upisanim u ... Sep 29, 2017 — Sud Stalna služba LABIN, Općinski sud PULA. Ovr-1903/15. Broj predmeta. Katastarska čestica. Vrsta predmeta. RABAC. Hrvatska. te traži donošenje djelomičnog rješenja za katastarske čestice koje su u Elaboratu ... nekretninama i vlasništvu koju vodi Zemljišnoknjižni odjel Labin na ... by Z Mahač — •ο dio katastarske čestice koji se iskorištava na isti način ... 65 Labin. Ispostava. 38729. 66 Hrvatska Kostajnica. Ispostava. 36967. 67 Ivanić-Grad. by M Slukan-Altić · 2000 · Cited by 23 — spodjele zemljišta ucrtani katastarski elementi; čestice dodijeljenog zemljišta snji- ... Korušce (Corusze), Labin (Labin), Visoka (Visoka), Prapatniea. Potvrda o uključenosti katastarske čestice u Šumskogospodarsko područje ... od 08. prosinca do 19. prosinca 2014. godine u prostorijama šumarije Labin, ... OIB 40274351502; Adresa Labin, Štemberge Bože 3; Telefon 052 885020 ... katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina; ... OIB 72643361704; Adresa Labin, Prilaz Griža 4; Telefon; Telefaks; Web ... katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina, ... prvostupanjskog rješenja Državne geodetske uprave Republike Hrvatske, Područnog ureda za katastar Pula, Ispostava Labin, klasa: UP/I-932-07/04-02/104, ... (čestici zemljišta) i o nepokretnim objektima koji se na njoj nalaze. Mnogi tvrde da je katastar ... B. Leonard, D. Pahić: Katastarski pilot projekt Labin. Parcelacija zemljišta je postupak kojim se vrši promjena oblika i površine čestice u katastru i zemljišnoj knjizi. Jedna katastarska čestica dijeli se na ... PRILIKA I ZA " MANJE VELIKE" INVESTITORE( MOGUĆE DIJELITI VEĆE KATASTARSKE ČESTICE RADI FORMIRANJA MANJE OKUĆNICE) Istra, Labin, Rabac, Plomin, ... 2, Osječko-baranjska, 32.1694, ha, katastarska čestica broj 2 na području općine Feričanci u k.o. Feričanci, katastarske čestice, kopnene vode ...
Bing Google